Intrastat – co to jest? Sprawdź, kiedy i jak wypełnić deklarację

Wejście Polski do Unii Europejskiej nałożyło na polskich przedsiębiorców nowe obowiązki. Jednym z nich stała się konieczność składania deklaracji Intrastat. Kiedy trzeba ją wypełnić i jak to zrobić?

Intrastat – co to jest?

Intrastat jest systemem statystyki handlu towarami, który odbywa się pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Został on wprowadzony w 1993 roku, natomiast w Polsce obowiązuje od momentu wejścia kraju do wspólnoty, czyli od 2004 roku.

Głównym celem systemu Intrastat jest gromadzenie informacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, włączając handel oraz transport pomiędzy krajami Unii.

System Intrastat wprowadził obowiązek przekazywania informacji za pomocą deklaracji Intrastat. Zaliczają się do nich dwa rodzaje dokumentów:

  • Deklaracja Intrastat-Wywóz – dla przedsiębiorców wywożących towary z Polski do krajów Unii Europejskiej,
  • Deklaracja Intrastat-Przywóz – dla przedsiębiorców przywożących towary z krajów Unii Europejskiej do Polski.

Deklaracja Intrastat – kiedy i kogo obowiązuje?

Do składania deklaracji Intrastat zobowiązane są określone podmioty, które spełniają wymagania wskazane w przepisach prawa celnego.

Są to osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, które są podatnikami VAT i prowadzą handel w ramach Unii Europejskiej, a także przekroczyły tzw. progi statystyczne w danym roku podatkowym. Progi statystyczne są ustalane na każdy rok przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na 2021 rok ustalono progi statystyczne Intrastat na poziomie:

  • Próg podstawowy – dla przywozu 4 mln zł i dla wywozu 2 mln zł,
  • Próg szczegółowy – dla przywozu 65 mln zł, dla wywozu 108 mln zł, podmiot musi przekazywać wtedy szersze dane.

W jakim terminie należy złożyć deklarację Intrastat?

Deklaracja Intrastat powinna być złożona dla danego okresu sprawozdawczego, czyli dla miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano wymiany towarowej wewnątrz wspólnoty europejskiej – przywozu albo wywozu towarów.

Informacje muszą być przekazane maksymalnie do 10. dnia miesiąca, który następuje po okresie, za który należy złożyć deklarację.

Za brak złożonej deklaracji grozi kara w wysokości 3 tys. zł za każdy okres sprawozdawczy. Jest ona nakładana po uprzednim trzykrotnym upomnieniu o niedopełnionym obowiązku.

Jak wypełnia się deklarację Intrastat?

Deklaracja Intrastat-Wywóz lub Intrastat-Przywóz zawiera pola wymagające przekazania informacji jak:

1 – Okres sprawozdawczy, którego dotyczą przekazywane dane,
2 – Typ deklaracji – zgłoszenie, korekta,
3 – Kod Izby Celnej, do której składana jest deklaracja,
4 – Odbiorca/nadawca – dane osoby składającej deklarację,
5 – Przedstawiciel – pole wypełniane, gdy deklarację składa przedstawiciel, na przykład agencja celna,
6 – Łączna wartość fakturowa podana w zł,
7 – Łączna wartość statystyczna podana w zł,
8 – Łączna liczba pozycji towarowych,
9 – Numer pozycji towarowej,
10 – Opis towaru,
11 – Kod kraju przeznaczenia/wysyłki,
12 – Kod warunków dostawy,
13 – Kod rodzaju transakcji,
14 – Kod towaru,
15 – Kod rodzaju transportu,
16 – Kod kraju pochodzenia,
17 – Masa netto towaru,
18 – Ilość w jednostce miary,
19 – Wartość fakturowa podana w zł,
20 – Wartość statystyczna podana w zł.

Deklaracja Intrastat jest dostarczana do Izby Celnej w postaci elektronicznej, korzystając z PUESC (Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Wypełnienie deklaracji Intrastat – dlaczego warto skorzystać z usług agencji celnej?
Przedsiębiorca zobowiązany do wypełnienia deklaracji może przygotować ją samodzielnie lub może skorzystać z pomocy przedstawiciela jak agencja celna. Jej wsparcie pozwala na zrealizowanie obowiązku prawidłowo i terminowo oraz na uniknięcie kar naliczanych za brak jego spełnienia.

Pracownicy agencji celnej pomogą ustalić próg, od którego należy przekazywać informacje do systemu Intrastat, sporządzą deklarację i prześlą ją do Izby Celnej w imieniu swojego klienta.